Гаалийн байгууллага 5 сарын байдлаар 903 нийт зөрчил илрүүлжээ


2019-06-11 14:35:23

Гаалийн байгууллага 2018 оны  байдлаар нийт 2028  зөрчил илрүүлсэн байна. Үүнээс хялбаршуулсан журмаар 1835  зөрчил, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт 54  удаа, эрүүгийн шинжтэй хэрэг 63 удаа гарснийг харьяаллын дагуу шилжүүлжээ. Дээрх зөрчлүүдэд ....2.3... тэрбум төгрөгийн торгууль ногдуулж, .. 6.05 тэрбум төгрөгийн татварыг нөхөн төлүүлсэн байна. Зөрчлийн улмаас улсын орлого болж хураагдсан бараа эд зүйлийн үнэ ...47.2.. сая төгрөг, харин түр хураасан бараа, эд зүйлийн үнэ 999.1 гаруй сая төгрөг байна.

Мөн 753.3 сая төгрөгийн торгууль, 2.55 тэр бум төгрөгийн татварыг нөхөн төлүүлэхээр хүлээгдэж байна.

 Гаалийн байгууллага 2019 оны эхний  5 сарын байдлаар 903  нийт   зөрчил илрүүлсэн байна. Үүнээс хялбаршуулсан журмаар 787 зөрчил, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт 25  удаа, эрүүгийн шинжтэй хэрэг 38  удаа, харьяалалын дагуу шилжүүлсэн 53  удаагийн зөрчлүүд байна.   Дээрх зөрчлүүдэд  1 тэр бум 146.3  сая төгрөгийн торгууль ногдуулж,  2 тэр бум 954.6 сая  төгрөгийн татварыг нөхөн төлүүлсэн байна. Зөрчлийн улмаас улсын орлого болж хураагдсан бараа эд зүйлийн үнэ 1 тэр бум 339.1  сая төгрөг, харин түр хураасан бараа, эд зүйлийн үнэ 271.4  гаруй сая төгрөг байна.

СЭГГ-аас илрүүлсэн зөрчлийн талаар:

Тус газраас 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар ЗТХ-ийн дагуу хялбаршуулсан журмаар 38 удаа, ЭБШХ-ийн дагуу 3 удаагийн хэрэгт хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн байна.  Зөрчлийн улмаас  10.51 сая төгрөний торгууль ногдуулж, 15.1 сая төгрөгийг гаалийн болон бусад татварт нөхөн төлүүлжээ. Мөн 6.5 сая төгрөгийн барааг улсын орлого  болгож, 2.9 сая төгрөгийн бараа эд зүйлийг түр саатуулж  хууль хяналтын байгууллагад  шилжүүлсэн байна.

 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар ЗТХ-ийн дагуу хялбаршуулсан журмаар 35 удаа, арга хэмжээ авсан байна.  Зөрчлийн улмаас  10.66 сая төгрөний торгууль ногдуулж, 2.1 сая төгрөгийг гаалийн болон бусад татварт нөхөн төлүүлжээ. Мөн 13.1 сая төгрөгийн барааг улсын орлого  болгожээ.

 2018, 2019 оны мөн үеийг харьцуулбал:

Зөрчлийн тоо буурсан /3 удаагийн зөрчлөөр/, торгуулийн үнийн дүн 0.1 сая төгрөгөөр өссөн, нөхөн төлүүлсэн татвар дүн 12.9 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.

 2018, 2019 оны мөн үед илрүүлсэн Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэлтэй холбоотой зөрчлийг улсын хилийн орох урсгалд хувь хүн үйлддэг.   /Хүснэгтээр харуулбал/

ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ, гаалийн газар, хороодоор

 

 

2018 оны 05-р сард   /өссөн дүнгээр/

 

Гаалийн
 код

ГЕГ болон харъяа гаалийн

Нийт зөрчлийн тоо

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн  зөрчил тоо

Зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчлийн тоо

Эрүүгийн хэргийн тоо

Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн

Ногдуулсан торгууль/төгрөг/

Хураагдсан эд зүйл /төгрөг/

Түр хураагдсан эд зүйл /төгрөг/

Нөхөн төлсөн татвар

 газар, хороод

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

4

Сэлэнгэ ГГ

38

35

0

3

0

         10,510,263.14

          6,514,440.0

          2,900,561

              15,060,450

 

 ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ, гаалийн газар, хороодоор

 

 

 

2019 оны эхний 5-р сард   /өссөн дүнгээр/

 

 

 

Гаалийн
 код

ГЕГ болон харъяа гаалийн

Нийт зөрчлийн тоо

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн  зөрчил тоо

Зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчлийн тоо

Эрүүгийн хэргийн тоо

Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн

ХЖШ
Ногдуулсан торгууль /төгрөг/

Хураагдсан эд зүйл /төгрөг/

Түр хураагдсан эд зүйл /төгрөг/

Нөхөн төлсөн татвар

 газар, хороод

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

Өссөн дүнгээр

4

Сэлэнгэ ГГ

35

35

0

0

0

         10,662,765.60

           13,099,562

                      -  

           2,097,835.33

Тус газраас 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар ЗТХ-ийн дагуу хялбаршуулсан журмаар 38 удаа илрүүлсэн зөрчлийн хуулийн зүйлчлэлийн хувьд:

     -ЗТХийн 6.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу "Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хууль зөрчих"-тэй холбоотой 14 удаа,

     -ЭХ-ийн 20.14  дэх заалт буюу "Хууль бусаар эм, биобэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдаалах, түгээх"-тэй холбоотой зөрчил 2 удаа бүртгэгдсэн байна.

             2019 оны эхний 5 сарын байдлаар ЗТХ-ийн дагуу хялбаршуулсан журмаар 35 удаа илрүүлсэн зөрчлийн хуулийн зүйлчлэлийн хувьд:

     -ЗТХийн 6.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу "Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хууль зөрчих"-тэй холбоотой 11 удаа,

 бүртгэгдсэн байна.

       Дээрх үзүүлэлтээс харахад:

      2018 оны мөн үед эм, эмнэлгийн хэрэгсэлтэй холбоотой зөрчил нь нийт зөрчлийн 63.16 хувийг, 2019 оны мөн үед 68.58 хувийг эзэлж байна.

Хураагдсан эд зүйлийн  мэдээ  /2018 ОНЫ  энхий 5  сар

Хураагдсан эд зүйлийн  нэр

Хэмжих нэгж

 

 

тоо

нийт үнэ

Эм, эмийн зүйлс

Хайрцаг

165

2,638,349

эмийн зүйлс

хайрцаг

176

1,601,845.98

Эм, эмийн зүйлс

Хайрцаг

27

544,301.25

Эм, эмийн зүйлс

Хайрцаг

64

480,390.72

Эм, эмийн зүйлс

хайрцаг

19

1.221.651

 

 

 

5,264,887

Хураагдсан эд зүйлийн  мэдээ  /2019 ОНЫ  энхий 5  сар

Хураагдсан эд зүйлийн  нэр

Хэмжих нэгж

тоо

нийт үнэ

Эм, эмийн зүйлс

хайрцаг

689

6,238,253.62

Эм, эмийн зүйлс

ширхэг

280

4,096,148.50

Биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн

ширхэг

47

2,366,644

 

 

 

12,701,046.12

СЭГГ-аас 2018 оны мөн үед  "Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хууль зөрчих"-тэй холбоотойгоор эрүүгийн шинжтэй хэрэг 3 удаа илрүүлсэн байна. 2019 оны мөн үед энэ төрлийн эрүүгийн шинжтэй хэрэг бүртгэгдээгүй байна.

Түр хураагдсан эд зүйлийн  мэдээ  /2018 ОНЫ эхний 5-Р САР/

 

Хураагдсан эд зүйлийн  нэр

х/нэгж

тоо

нийт үнэ

 
 

эмийн зүйлс

хайрцаг

176

1,601,845.98

 

Варфарин нэртэй 2.5 мг

хайрцаг

17

46750

 

Аллохол №50

 хайрцаг

40

59040

 

Рибоксин 200мг №50

 хайрцаг

6

11418

 

Рибоксин инозин 200мг №50

 хайрцаг

25

30775

 

Мезимфорте №80

 хайрцаг

20

190660

 

Вентолин 100МКГ 200 доз

 ширхэг

8

36705

 

Сальбутамол 90 доз 12мл

 ширхэг

40

154623

 

Отривин0,1% 10мл

ширхэг

60

320220

 

Далацин 100 мг№3

 ширхэг

10

219300

 

АЦЦ 200мг №20

 хайрцаг

24

111888

 

Панангин №50

ширхэг

500

57100

 

Панангин №50

хайрцаг

2

11420

 

Йод 5% 10 мл

 ширхэг

108

48816

 

 

 

 

2,900,560.98

 

эх сурвалж. Гаалийн Ерөнхий газар

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Buzznews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Buzznews.mn сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Сэтгэгдэл бичих:
Дээрхи үсгүүдийг бичнэ үү